top of page
Çalışma Yüzeyi 1.png
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GİZLİLİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

SATICI MÜŞTERİ TEDARİKÇİ
Çalışma Yüzeyi 1.png
1. Kapsam

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası isimli işbu Politika, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününün açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmıştır.

 

2. Amaç

ŞENMAK faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, bizzat kendisi tedarikçilerinin, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu politikanın amacı, ŞENMAK’ın yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel veriler ile ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

Bu bağlamda, ŞENMAK KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını işbu Politika’ da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

 

3. Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler

ŞENMAK, KVKK 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

   a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

   b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

   c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

   d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

   e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel veriler ŞENMAK bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla ya da KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. ŞENMAK ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşmakta olan ve işbu Politika’daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

 

   a. Kimlik Bilgileri; İsim, soy isim, meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,

   b. İletişim Bilgileri; Adres, elektronik posta, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli veriler,

   c. Gerçek Kişi Bilgileri; Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,

   d. Finansal Bilgiler; Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal veriler.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, ŞENMAK tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir. 

   a. Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında ŞENMAK’ın yürütmekle sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

   b. Veri sahibinin mevzuattaki veya ŞENMAK’ın bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması,

   c. Kanuna aykırı işlemlerin soruşturulması, tespiti, bildirilmesi ve önlenmesi ile birlikte, hukuki sürece tabi faaliyetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi,

   d. Meşru menfaatlerin korunması,

   e. Sözleşmelerin müzakeresi, oluşturulması ve ifası,

   f. Talep ve sorular kapsamındaki durum tespitinin yapılması ve ilgili kişiye geri dönüşün sağlanması,

   g. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması,

   h. Birimler arasındaki iş akışının ve koordinasyonun sağlanmasıyla birlikte verimliliğin artırılması,

   i. İş başvurusu, aday değerlendirme ve işe alım süreçlerinde adayların ilgili pozisyona uygunluğunun incelenmesi ile birlikte bu adaylarla ve başvuruyla bağlantılı kişiler iletişime geçilmesi,

   j. Ziyaret kaydının alınması ve kargo takibi yapılması,

   k. ŞENMAK’a ait veya ŞENMAK tarafından kullanılan elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması.

 

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

ŞENMAK, işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın veri aktarımı yapmaktadır ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. ŞENMAK tarafından hazırlanmış Kişisel Veri Envanterinde veri aktarımı gerçekleşen taraflar ve veri aktarım amaçları detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve ŞENMAK arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

   a. Hukuk büroları gibi yasal merciler ve yasal amaçlı faaliyetlerde destek alınan kurumlar,

   b. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar,

   c. Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla ŞENMAK bünyesindeki iş birimleri,

   d. Eksperler, tedarikçiler,

   e. Finansal işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak bankalar.

 

6. Kişisel Verilerin Toplanması

ŞENMAK tarafından işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde direkt olarak çalışanlar ve müşterilerden, acentelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, çağrı merkezinden, eksperlerden, resmi kurumlardan ve diğer fiziki ortamlardan kişisel veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile de kişisel veri toplayabilmektedir.

 

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler ŞENMAK bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır.

 

8. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri ŞENMAK üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

   a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

   f. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   g. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler ŞENMAK tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler ŞENMAK’a ‘Hadımköy Asfaltı Üzeri Akçaburgaz Mah. 3109. Sokak No:1/B Kıraç/Esenyurt/ İstanbul” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya senmak@hs01.kep.tr güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

 

9. Kişisel Verilerin Güvenliği

ŞENMAK, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği kapsamında bina içerisinde kamera ile izleme faaliyetleri mevcuttur ve bu faaliyetler ŞENMAK tarafından titizlikle yürütülmektedir.

ŞENMAK, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu göz önünde bulundurarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

YETKİLİ SATICI, MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ GRUBU İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Şenmak Makina San. Ve Tic. A.Ş (“ŞENMAK” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ŞENMAK tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak adresi Hadımköy Asfaltıüzeri Akçaburgaz Mah. 3109. Sokak No:1/B Kıraç / Esenyurt / İstanbul bulunan Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.senmak.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması politikalarında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

   a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   b) Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

   c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   d) Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

   e) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

   g) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

6. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır.

ÇALIŞAN ADAYI
Çalışma Yüzeyi 1.png

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

 

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Şenmak Makina San. Ve Tic. A.Ş.’dir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   a. Şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,

   b. Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

   c. Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

   d. Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,

   e. İletişimin sağlanması,

   f. İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

   g. Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,

   h. Şirketimizin İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

   a. Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,

   b. Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

   a. Şirketimize iş arama protalları, elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,

   b. Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,

   c. Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,

   d. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

 

5. Diğer Haklarınız

KVKK’nın “ İstisnalar ” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; senmak@hs01.kep.tr KEP adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

bottom of page